"Африт" ЕООД предлага консултации и експертна помощ в следните основни направления:

подготовка на проекти

Екипът на „Африт” ЕООД е на Ваше разположение по време на всички фази от подготовката на Вашия проект:

- Ще изслушаме Вашите идеи и на базата на предоставена от Вас информация ще направим оценка на възможностите на Вашата организация за кандидатстване по различните финансиращи програми
- Ще Ви насочим към подходяща схема за кандидатстване
- Ще помогнем да определите точно обхвата на Вашия проект, така че той да отговаря на изискванията на програмата и да спомогне за осъществяване на Вашите стратегически цели

Внимание! Опитът ни показва, че над половината от потенциалните бенефициенти пренебрегват гореизброените стъпки. На практика това води до отпадане на голяма част от проектите още на етап оценка на допустимост или до нисък резултат на кандидата в процеса на техническа и финансова оценка, а в много случаи и до невъзможност за успешна реализация на спечелен проект.  

- Ще сформираме екип, който с Ваше съдействие ще изготви проектното предложение
- Ще извършим предварителен контрол на всички необходими придружаващи документи, така че те да съответстват изцяло на изискванията в Насоките за кандидатстване и съответните нормативни документи. Няма да позволим Вашият проект да не бъде одобрен поради пропуски в допълнителната документация!
- Ще внесем проектното предложение и ще следим неговия статус

 

управление на проекти

Само по себе си подписването на Договор за безвъзмездно финансиране не е гаранция за успех. Проектът трябва да бъде „защитен” пред Договарящия орган, така че Вие да получите финансирането в пълния си размер. Всичко това е свързано със спазване на строго определени правила и процедури, с подготовката и съхранението на значителен обем оперативна и отчетна документация. Ние знаем, че Вие не разполагате с достатъчно свободно време и ресурси, които да вложите в изпълнението на Вашия проект. Ето защо екипът на „Африт” ще се погрижи за:

- Подготовката на всички документи, свързани с плащания (авансово, междинни и балансово) по проекта
- Създаването и поддържането на архив на проекта
- Изготвянето и навременното внасяне на всички изисквани междинни отчети
- Всички процедури за избор на подизпълнител съгласно принципите за целесъобразност и законосъобразност
- Финалното окомплектоване на всички документи на проекта, подготовката и внасянето на финален технически и финансов доклад

 

Стратегически документи

Базирайки се на натрупания опит и научените уроци в практиката, използвайки професионализма на доказани експерти, "Африт" ЕООД предлага  комплексна услуга по разработване, оценка на изпълнението и актуализация на различни стратегически документи, като: Стратегия за развитие на човешките ресурси, Стратегия за пазарна реализация на продукт или услуга, Стратегия за оптимизиране на производствената и търговска дейност, Регионални планове за развитие, Областна стратегия за развитие, Общински план за развитие, Секторни стратегии, Програма за развитие на туризма в даден регион/регион/административно териториална единица, Програма за енергийна ефективност и др.
Ние не мислим, че стратегията е стандартизиран набор от текст, събран на няколко страници хартия. Ето защо ви предлагаме един професионален външен поглед върху вашата организация, съчетан с вътрешната информация за вашите нужди, цели и очаквани резултати, пресметнат във времето и остойностен на база Вашите възможности.


Бизнес планове

Знаете ли, че всяка организация - държавна институция, банка, фонд за рисково финансиране и др. има специфични изисквания към това как трябва да изглежда един бизнес план. Знаете ли, че дори и една част от Вашия план да не покрие тези изисквания, Вашата, иначе добра идея, губи „точки“ и най-вероятно няма да бъде финансирана. Нищо чудно, че повечето бизнес планове остават само на хартия и никога не получават така желаното финансиране. За да не се случи това, експертният екип на „Африт“ ЕООД ще представи Вашата фирма и идея за развитие така, че тя да бъде подкрепена и да донесе желания успех.

анализи Разходи-ползи

Извършването на анализ на ползите и разходите е задължително условие, за да бъдат одобрени инфраструктурните проекти, които финансира Европейският съюз. Анализът разходи-ползи е приложим също и при публични проекти, които се финансират от други международни и национални фондове. Този анализ изисква специализирани познания и последователното прилагане на редица концепции, за да се докаже, че проектът е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на Европейския съюз и че приносът от финансиращия орган е необходим, за да бъде осъществен проектът. „Африт“ ЕООД разполага с висококвалифицирани и опитни експерти, които ще подготвят качествен анализ разходи-ползи на Вашия инвестиционен проект, като се придържат към утвърдените ръководства и практики в областта.

практическо обучение

Колко обучения и семинари, свързани с Европейските фондове, подготовката и управлението на проекти сте посетили досега? Нямате ли чувството, че въпреки цялата информация, която сте получили, не можете да се справите на практика? Това е често срещано явление, затова ние предлагаме нещо различно - индивидуални курсове за малки групи в областта на европейското финансиране и проектния мениджмънт, подчинени изцяло на практически опит и представящи нещата „такива, каквито са“.  Програмата на обучението не е изцяло фиксирана, ние можем да добавим или изключим теми в зависимост от Вашето желание и подготовка, така че практическият курс да Ви е изцяло от полза.

Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Ние ще Ви помогнем да подготвите необходимите документи за възлагане на обществена поръчка, като Ви спестим време и усилия, и същевременно Ви гарантираме законосъобразен избор на най-добрия изпълнител съобразно Вашите изисквания и очаквания. Нашият опит и дългогодишна практика в областта ще предотврати риска от често допускани грешки, които водят до финансови корекции и възпрепятстват навременната и качествена реализация на Вашите проекти.