полезни връзки
 

Европейска комисия

Министерство на финансите

Министерство на регионалното развитие

Министерство на околната среда и водите

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Структурни фондове

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

Оперативна програма „Административен капацитет”

„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”